Futures Specialists Helsinki Ry: Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. YLEISTÄ

Futures Specialists Helsinki on vapaamuotoinen verkosto tulevaisuus- ja trendialan ihmisille. Verkoston lähtökohta on ammatillinen: se toimii alustana ja keskustelufoorumina niille, jotka työskentelevät tulevaisuustutkimuksen, trendien havainnoinnin, strategisen ennakoinnin ja vastaavien teemojen parissa. 
Futures Specialists Helsingin ydintehtävänä ja tavoitteena on edistää tulevaisuusajattelun tunnettuutta ja hyötyjä: tehdä ennakoinnista helpommin lähestyttävää.

 

2. FUTURES SPECIALISTS HELSINGIN TIETOSUOJAPERIAATTEET

Tietojesi käsittely turvallisesti on meille tärkeää. Haluamme kertoa mitä tietoja keräämme ja mihin niitä käytetään ja sinä voit päättää tietojesi luovuttamisesta meille. Kysymme vain sellaisia asioita, joita meidän tulee saada tietää, jotta voimme palvella jäseniämme mahdollisimman hyvin ja tarjota palveluitamme, eli järjestää tulevaisuusorientoituneita tapahtumia.

Futures Specialists Helsinki sitoutuu henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn sekä luottamuksellisuuteen. Keräämme, tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja osana toimintaamme tässä Tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti Euroopan Unionin Yleisiä tietosuojaperiaatteita sekä Suomen lakia noudattaen.

 

JOS ET HYVÄKSY TÄTÄ SELOSTETTA, ÄLÄ ANNA FUTURES SPECIALISTS HELSINGILLE HENKILÖTIETOJASI.

 

3. HENKILÖTIEDOT

TIEDOT, JOTKA LUOVUTAT MEILLE JÄSENYYDEN YHTEYDESSÄ

Liittyessäsi Futures Specialists Helsinkiin keräämme jäsenrekisteriimme seuraavat tiedot:

- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Mahdollinen blogiaiheesi sivuillemme
- Puhelinnumero
- Osoite
- Kiinnostuksesi ja mahdollinen aiheesi tilaisuuden vetämiseen
- Toimialasi

 

4. TIETOJEN KÄYTTÖ

Futures Specialists Helsinki käyttää edellisessä kohdassa 3 kerrottuja henkilötietoja toimintansa ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tietoja voidaan käyttää palveluistamme viestimiseen esimerkiksi voidaksemme lähettää sinulle sähköpostia tulevista tapahtumistamme.
Toisinaan olemme jäseniimme suoraan yhteydessä myös puhelimitse esimerkiksi tapahtuman isännöimiseen liittyen tai tapahtuman peruutuksen yhteydessä.
Voimme yhdistää eri tuotteiden ja palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja ja tehdä niistä tilastoja tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi. Haluamme seurata myös jäsentyytyväisyyttä ja teemme tuotteitamme sekä asiakaskokemusta koskevia kyselyitä sekä tutkimuksia. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös yhdistyksen kirjanpitovelvollisuuksien täyttämiseksi sekä viranomaispyynnöstä lainvalvontaan.


5. TIETOJEN YHDISTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille itsenäistä käyttöä varten muihin kuin tässä ilmoituksessa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin joutua luovuttamaan viranomaisille niin pyydettäessä. Niin ikään yhdistys varaa oikeuden luovuttaa henkilötietoja omasta aloitteestaan viranomaisille tai avustaville kolmansille osapuolille hallintomenettelyissä, joissa se joutuu selvittämään väärinkäytös- tai rikosepäilyä.

6. TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Osa käyttämistämme sähköisistä järjestelmistä siirtää henkilötietoja Euroopan Unionin ulkopuolella sijaitseville palvelimille, esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltoihin, jonka henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksista.

Futures Specialists Helsinki ja käyttämämme palvelutarjoajat sopivat henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, jotta henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän Selosteen mukaisesti.

7. JÄSENEN OIKEUDET

Jäsenellä on oikeus tarkistaa ja pyytää korjattavaksi asiointia koskevat tietonsa sekä kieltää niiden käytön yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteiden mukaisesti.
Futures Specialists Helsinki on velvollinen säilyttämään hallussaan olevien henkilötietojen luottamuksellisuuden. Tietojen tarkistamiseksi ja muuttamiseksi asiakkaan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä väärinkäytösten estämiseksi.
Henkilötietoihin ja jäsenen oikeuksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä: futureshelsinki@gmail.com


8. PALVELUN YLLÄPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Rekisterin ylläpitäjä on Futures Specialists Helsinki Ry. Saadaksesi lisätietoja oikeuksistasi ja tietosuojakäytännöstämme, ota yhteyttä futureshelsinki@gmail.com

DATA PRIVACY POLICY OF FUTURES SPECIALISTS HELSINKI


1. GENERAL

Futures Specialists Helsinki is an informal network for individuals interested and/or working with futures thinking and trends. The purpose of the network is professional: it functions as a platform and as a conversational forum for those working with futures thinking, observing trends, strategic forecasting and other similar themes. The core task of Futures Specialists Helsinki is to promote the awareness and benefits of futures thinking, and to make practicing of foresight more approachable.


2. THE DATA PRIVACY POLICY PRINCIPALS OF FUTURES SPECIALISTS HELSINKI

Privacy and data security is important to us. We want to disclose what data we collect and how that data is being used, so that you can make informed decision about providing us with your data. We only ask information that we need to know in order for us to serve our members well as well as organize events.

Futures Specialists Helsinki is committed to careful and confidential gathering and securing of personal data. We collect and process personal data according to the principles described in this Privacy Policy in accordance to European Union General Data Protection Regulation (“GDPR”) and applicable Finnish laws.

 

IF YOU NO NOT ACCEPT THIS POLICY, DO NOT GIVE YOUR PERSONAL DATA TO FUTURES SPECIALISTS HELSINKI.

3. PERSONAL DATA INFORMATION THAT YOU GIVE TO US UPON YOUR MEMBERSHIP

When joining Futures Specialists Helsinki as a member, we collect the following data:

- Name
- email address
- possible topic for a blog post to our website
- phone number
- address
- your level of interest and possible topic for hosting an event
- your field of expertise / industry


4. THE USE OF PERSONAL DATA

To sustain and continuously develop its operations, Futures Specialists Helsinki will use personal data of its members as described on section 3 in this Privacy Policy. Data can be used to communicating about our services, e.g. sending an email to you promoting our upcoming events. Also, occasionally we contact our members directly by phone, e.g. related to hosting our events or upon canceling an event. Data gathered upon various products and event is also sometimes combined for statistical purposes in order to develop our products and events. We also want to track overall member satisfaction and therefore conduct surveys or enquiries for developing our products and membership experience. Personal data can also be processed and stored to fulfil accounting obligations and for law enforcement purposes, if requested by authorities for a specific purpose.

 

5. COMBINING AND RELEASING OF DATA TO THIRD PARTY/-IES

Personal data will not be released to third party/ies for their own independent use beyond the purposes stated in this notice.  Personal data can be released to Authorities upon request according to applicable laws. We also reserve the right to process and transfer the data to authorities and assisting 3rd parties when suspecting or prosecuting abuse or crime.

6. TRANSFERRING DATA OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC REGION (EMEA)

Some of the electronic systems we utilize will transfer personal data to servers located outside the European Union, for instance the United States of America, where the legislation for processing personal data differs from the requirements of GDPR.

Future Specialists Helsinki and the service providers we use, have an agreement regarding confidentiality and handling of personal data in accordance to standards set in GDPR, for instance applying standard contractual clauses approved by the European Commission in cases where data is processed outside of European Economic Area.

7. MEMBER RIGHTS

A member has the right to review and request any information regarding their business to be amended and restrict the use of according to common privacy policy principles. Future Specialists Helsinki is obligated to preserve the confidentiality of any personal data in their possession. In order to review and amend data the customer may have to prove their identity in order to prevent any misuse. In matters related to personal data and the members’ rights, please contact futureshelsinki@gmail.com.

 

8. CONTACT INFORMATION FOR SERVICE ADMINISTRATOR

The registry administrator is Future Specialist Helsinki Ry. For further details regarding your rights and our privacy policy, please contact futureshelsinki@gmail.com.